โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

               คณะพลศึกษา จัดโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์คณะพลศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2565 โดย รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการเปิดงาน
และ อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต เป็นวิทยากรบรรยายและอภิปราย หัวข้อ “หลักการและแนวทางการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของยุทธศาสตร์” ผ่านโปรแกรม Zoom

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น