คณะผู้แทนจาก UST Institute of Physical Education an Athletics ประเทศฟิลิปปินส์ดูงานคณะพลศึกษา

                เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะผู้แทนจาก UST Institute of Physical Education an Athletics ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 7 คน พร้อมด้วยนิสิต จำนวน 8 คน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมคณะพลศึกษา รวมถึงพิพิธภัณฑ์กีฬา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.พนิตา คำภูษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร และอาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว ให้การต้อนรับ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ