งานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงกตเวทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ได้แก่
1.ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.รศ.ดร.ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ
3.อ.ดร.บุปผา ปลื้มสำราญ
4.นางสาวกนกวรรณ มิตรพันธ์ตระกูล
5.นายมนรัตน์ ทรัพย์เทมา
6.นายสมาน หาบ้านแท่น
มีคณาจารย์ผู้ใหญ่ ศิษย์เก่า บุคลากรเข้าร่วมงานในครั้งนนี้ ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น