ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิตภาควิชา ฯ

                       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สำหรับนิสิตทุกชั้นปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบรายวิชาตามหลักสูตร และการเพิ่มถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านระบบ Supreme เพิ้อให้นิสิตทุกชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องรระบบการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนปัญหากับทางฝ่ายวิชาการของภาควิชา เพือนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป