ปีนหน้าผาเพิ่มทักษะใหม่ในการเรียนรู้

                    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา นำนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 และนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดเซีย ไปศึกษาดูงานที่ Climb Central Bangkok เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปีนหน้าผา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PET421 ณ Climb Central Bangkok กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น