โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากปัญหาสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษา

                       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากปัญหาสู่การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางพลศึกษา โดยนิสิตภาควิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้เรียนรู้กระบวนการ ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้การจัดการสัมมนาเชิงวิชาการทางพลศึกษา โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมทางพลศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น