สพล วิทยาเขตอ่างทอง เข้าศึกษาดูงาน

                      อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีคณะพลศึกษา อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬา ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น