สัมมนาเชิงปฏิบัติ“การออกแบบ” โครงการสอนระยะยาวทางพลศึกษาให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างรายวิชา

                      เมื่อ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิด สัมมนาเชิงปฏิบัติ“การออกแบบ” โครงการสอนระยะยาวทางพลศึกษาให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างรายวิชา โดยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ณรช เจริญศิลป์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น