โครงการสัมมนาวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหลักสูตรพลศึกษาเพื่อสร้างคำอธิบายรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

             เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดสัมมนา เรื่อง วิเคราะห์ตัวชี้วัดของหลักสูตรพลศึกษาเพื่อสร้างคำอธิบายรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 (แบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของหลักสูตรพลศึกษาระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดนำไปสู่การเขียนคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางวิชาพลศึกษา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์สัจจา เจริญสีเมือง และอาจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ นากา  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน


ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น