โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้พลศึกษา ให้เหมาะสมกับคำอธิบายรายวิชา

         เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้พลศึกษา ให้เหมาะสมกับคำอธิบายรายวิชา (แบบออนไลน์) มี อ.ดร.โอภาส สุขหวาน หัวหน้าภาควิชาอุสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นผู้บรรยาย ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สนธยา สีละมาด รักษาการคณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน

ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น