สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมทางพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา เอกพลศึกษา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางพลศึกษา โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรันต์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ภายในการจัดสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และในช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายเรื่อง ปัญหาของการทำนวัตกรรมในชั้นเรียน และขอบเขตการสร้างนวัตกรรมทางพลศึกษา ได้รับเกียรติจาก วิทยากรภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มีการจัดทำนวัตกรรมที่น่าสนใจ และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ได่แก่ นางสาวสุวนันท์ วิริยะสุข และนางสาวจรินทร์พร หนูแก้ว และคณาจารย์จากภาควิชาพลศึกษาได้แก่ อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ อาจารย์ ดร. ไพญาดา สังข์ทอง และ อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ เข้าร่วมในอภิปราย ณ ห้อง Theater Room คณะแพทยศาสตร์ และได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ และ อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดสัมมนา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น