จัดสัมมนา เรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เข้ากับการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อให้เข้ากับการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นผู้บรรยาย
ครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด รักษาการคณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน


ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น