โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้

           เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา โดยนิสิต ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นผู้บรรยาย ครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด รักษาการคณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน


ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.ธงชาติ พู่เจริญ
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น