ขอแสดงความยินดี

             ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แอน มหาคีตะ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา อนุสาขาวิชาพลศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น