ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น