โครงการสัมมนาการพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

                   คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ ประธานโครงการ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา และมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติทางพลศึกษา  มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร