โครงการสัมมนา หัวข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา

          เทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา
เมื่อเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2565 ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรายวิชา PET401 SEMINAR IN PHYSICAL EDUCATION ได้จัดโครงการสัมมนา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มที่ 2 ในหัว ข้อเทคนิคการจัดทำโครงสร้างการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาเพื่อสอดคล้องกับคำรายวิชา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธนะ ติงศภัทิย์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น