ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ Journal Club

          ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ คณะพลศึกษา เข้าร่วมโครงการ Journal Club หัวข้อ “The influence of table tennis training on the physical condition of school children aged 13-14 years”
 วันที่ 5 มิถุนายน 2565
 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
Meeting ID: 8598784856

ลงทะเบียน : (Download)

กำหนดการโครงการ : (Download)

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น