โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1

            ขอเชิญนิสิต คณะพลศึกษา เข้าร่วม โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน” (รายวิชา ศษ591) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคาร 14 ชั้น8 ห้อง 805 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น