ศึกษาดูงาน การดำเนินงานอนามัยครอบครัว ใน คลีนิค FP ในการวางแผนครอบครัว , คลีนิค ANC ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์จนถึงคลอด และคลีนิค EPI ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกเกิด- 5 ปี

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในนำนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานอนามัยครอบครัว ใน คลีนิค FP (Family Planning Clinic) ในการวางแผนครอบครัว , คลีนิค ANC (Antenatal Care Clinic) ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์จนถึงคลอด และคลีนิค EPI (Expanded Program for Immunization Clinic) ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กแรกเกิด- 5 ปี ในรายวิชา สธ 312 อนามัยครอบครัว (PH312 Family Health) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ หมู่ 12 ตำบล ศีรษะกระบือ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก โดยมีนายจรัล กองจันดา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานให้กับนิสิตเป็นอย่างดีและอบอุ่น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น