รายวิชา PH319 ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

           ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร. พัชรี เนียมศรี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก พันโทหญิง กุลริศา เล็กใจกล้า จากโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก และทีม ในรายวิชา PH319 ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นิสิต มีความสามารถ ความรู้และทักษะ ประสบการณ์รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานสถานการณ์จริงในหัวข้อ เทคนิคการซักประวัติ การตรวจร่างกาย บันทึกข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่องและส่งต่อการรักษา ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่3 ณ ห้อง309 อาคารกีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น