รายวิชา สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน PH317 Organization and Community Health Network Management

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์ ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในหัวข้อ “การดำเนินงานของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ และ รูปแบบของการเชื่อมประสานขององค์กรชุมชนเป็นเครือข่ายในลักษณะต่างๆ” ในรายวิชา สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน PH317 Organization and Community Health Network Management ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น