โครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน

       สร้างความปลอดภัยตระหนักเห็นความสำคัญจากประสบอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้ตัว ทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่อยู่ในโรงงาน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย ดังนั้น ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์ ประธานโครงการ เล็งเห็นความสำคัญให้นิสิตฝึกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อนจะจบออกไปประกอบวิชาชีพในการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์ อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานเครื่องจัก โดยนำนิสิตเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น