ขอแสดงความยินดี นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการประกวดนวัตกรรมสุขภาพและกีฬา

                    นวัตกรรม ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการสวมใส่สายรัดคางของหมวกนิรภัย (Helmet chinstrap wear sensor system) ของนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมของโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Convention (3A) ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์

                   เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีผู้สวมใส่หมวกนิรภัย เช่น การขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน หรือการสวมใส่หมวกนิรภัยในงานก่อสร้าง แต่ยังคงเห็นผู้สวมใส่หมวกนิรภัยดังกล่าวไม่ทำการรัดสายใต้คาง จึงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้  นอกจากนี้ นวัตกรรมนี้มีกลไกการทำงานไม่ซับซ้อน และมีความคลาดเคลื่อนในการทดลองน้อย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้หลายประเภท ผู้จัดทำเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านนี้มากยิ่งขึ้น   

                     กลไกการทำงานของนวัตกรรม เมื่อสวมใส่สายรัดคางของหมวกนิรภัย เซ็นเซอร์แม่เหล็กจะอยู่ติดกันบริเวณสายรัดคาง เมื่อทั้งสองส่วนอยู่ติดกันระบบจะไม่ทำงานและไม่มีเสียงแจ้งเตือน แต่หากไม่สวมใส่สายรัดคางของหมวกนิรภัย เซ็นเซอร์แม่เหล็กที่บริเวณสายรัดคางจะแยกออกจากกัน และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 10 วินาทีระบบแจ้งเตือนจะทำการส่งเสียงดังแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ได้สวมใส่สายรัดคาง เพื่อให้ผู้สวมใส่แก้ไข โดยรัดสายใต้คางทันที

 

ชื่อผลงาน:  ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการสวมใส่สายรัดคางของหมวกนิรภัย Helmet chinstrap wear sensor system

คลิ๊กดู VDO นวัตกรรมที่นี่  http://bit.ly/41PqQPz

ผู้จัดทำ: นิสิตภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
1) นางสาวปาณิศา  มีบัว

2) นายวรพงศ์ สารวิก  

3) นายจิรายุ เสดาทอง

4) นายณัฐพล คงประเสริฐ

5) นายณัฐวุฒิ สุนา

6) นางสาวจิณณพัต พงษ์พันธ์

7) นายทศวรรษ มั่นทอง

8) นายภาณุพงศ์ โล่งอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี  แสนทวีสุข

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล  ต่อนี

3) อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  เลิศวรายุทธ์

4) อาจารย์กิตติ  โพธิ์เย็น

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น