การฝึกปฏิบัติในการจัดการองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

          ฝึกประสบการณ์เสมือนจริง เพิ่มพูนทักษะและการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ปฏิบัติในการจัดการองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด
วันที่ 3 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำนิสิตสาขาสาธารณสุขศาตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ลงไปฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ ตำบลศีรษะกระบือ หมู่ 12 ตำบล ศีรษะกระบือ อำเภอ องครักษ์ จังหวัด นครนายก โดยมีนายจรัล กองจันดา นักวิชาการสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและประสานงานกับ อสม. ในเขตรับผิดชอบทั้ง 6 หมู่บ้าน ในหัวข้อ “การฝึกปฏิบัติในการจัดการองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพให้เกิดการมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด” ในการเตรียมงานเข้าไปฝึกปฏิบัติในการจัดการองค์กร ของนิสิต จำนวน 6 โครงการ ในรายวิชา สธ317 การจัดองค์กรและเครือข่ายสุขภาพชุมชน (PH317 Organization and Community Health Network Management) ในการดำเนินงานให้กับนิสิตเป็นอย่างดีและอบอุ่น

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิก