ภาพการศึกษาดูงานของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 3

          ภาพการศึกษาดูงานของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 3 โดย อาจารย์ ดร. สรัญญา วันจรารัตน์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชา PH 302 public health administration ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้ และเข้ารับฟังบรรยายจากวิทยากร ในหัวข้อบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานด้านการบริหารงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น