ดูงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนิสิตชั้นปี 4 จำนวน 41 คน ไปศึกษาและดูงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม และสถานีดับเพลิง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถ้าเกิดในสถานการณ์จริงรู้หลักการปฏิบัติตนในการเอาตัวรอดที่บ้านและที่ทำงาน และยังเป็นการให้นิสิตได้นำความรู้ไปใช้เผยแพร่วิธีการต่างๆให้กับคนทั่วไปได้ทราบอีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น