ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านนา

                   อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มศว ได้นำนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ออกฝึกปฏิบัติในรายวิชา พสธ 322 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้นำทฤษฎีจากการเรียนรู้ในรายวิชาสามารถนำลงไปฝึกปฏิบัติจริงในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านนา จ.นครนายก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น