ออกฝึกปฏิบัติภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

                      อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มศว ได้นำนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ออกฝึกปฏิบัติในรายวิชา พสธ 324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้นำทฤษฎีจากการเรียนรู้ในรายวิชาสามารถนำลงไปฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น