โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาธารณสุข : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

                     ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา โดย ผศ.ทรงพล ต่อนี หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสาธารณสุข : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หัวข้อ “การประเมินผู้บาดเจ็บและการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐาน” และสาธิตเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี : AED) ให้กับนิสิตภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา โดยเชิญ อาจารย์ยุพยง ทีปประสาน และคณะ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์ ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น