งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33

                   คณาจารย์และนิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”

ภาพ/ข่าว : อ.ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น