อบรมระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม

                        ภาพบรรยากาศ ด้วยภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา จัดอบรมระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้และเข้าใจเรื่องการจัดทำระบบและประเมินระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2562 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น