งานมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข็มตราสัญลักษณ์

                    วันที่ 23 กันยายน 2562 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้จัดงานมอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเข็มตราสัญลักษณ์ ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีอาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปี ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น