ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

                      อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เรียนเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญจาก บริษัท จี เอส ที คอนเซาท์ติ้ง จำกัด โดย อ.ดร.พนิดา ชลังสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ มาอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) แก่นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 4 จำนวน 37 คน ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวานก่อน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น