ร่วมงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ

อาจารย์ ธีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา PPH444 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ สถานที่ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น