อบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น

                     อาจารย์ ดร.กิตติ โพธิ์เย็น อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา จัดอบรมทฤษฎีและภาคปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับนิสิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทีมงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ธุรกิจสถานีน้ำมัน PT เมื่อวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมพลศึกษา #มศว #prpeswu

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น