โครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน

                      ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการบูรณาการบริการวิชาการอนามัยชุมชนผสมผสาน เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ความรู้ในภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานสาธารณสุข บริการวิชาการทางสุขภาพแบบบูรณาการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งนิสิตจะมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยปัญหา วางแผนงานโครงการ รวมทั้งจัดดำเนินงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และการประเมินผลโดยประยุกต์ใช้หลักการวิจัย ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 306 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น