ขอแสดงความยินดี

           ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Health & Safety In The Workplace ระดับ 1-3 จากสถาบัน High Speed Training, United Kingdom

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น