ขอแสดงความยินดี

          ผลงานวิชาการของ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง "The effects of a pesticide application program on improving knowledge and attitude related to pesticide use: A quasi-experimental study among rice farmers in Thailand" ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Public Health and Development ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น