โครงการอบรมระบบบริหารจัดการร่วม ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จะดำเนินการอบรมในหัวข้อ โครงการอบรมระบบบริหารจัดการร่วม ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 ให้กับนิสิตในหลักสูตรฯ ซึ่งสำหรับบุคคลภายนอกสามารถเข้าอบรมได้ในจำนวนจำกัด
บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ทีปพิพัฒน์ เลิศวรายุทธ์
วันที่ 13,14,20 พฤจิกายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
Email: Teepapipat@gmail.com

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น