การบริหารงานสาธารณสุข PPH313 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ313 การบริหารงานสาธารณสุข PPH313 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION ซึ่งเป็นรายวิชาของ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาเรียนรู้ ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ออนไลน์) โดยมี คุณมัทนา สังข์วิเศษ ผู้ประสานงาน ทีมคณะวิทยากร คุณธวัชชัย คีรี (เปิ้ล) คุณนภัสวรรณ ทับทอง (ปอง) คุณชลลดา เพ็งสุนทร (ดา) คุณพีรวิชญ์ ถิระพงษ์ (ปาล์ม) มาให้ความรู้ในหัวข้อ " การประยุกต์ใช้ Social Marketing (การตลาดเชิงสังคม) ในการบริหารงานสาธารณสุข / เส้นทาง Think ก่อนทิ้ง (วิธีการจัดการขยะ) และ Food waste และ การนำหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและบริหารงานสาธารณสุข

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น