ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รายวิชา พสธ324 ภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน PPH324 LEADERSHIP AND COMMUNITY PARTICIPATION ซึ่งเป็นรายวิชาของ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสาธารณสุขชุมชน เข้าศึกษาดูงาน อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ออนไลน์) โดยมีคุณมัทนา สังข์วิเศษ ผู้ประสานงาน ทีมคณะวิทยากร คุณจิรแสงหิรัญ (อิ๋ว) คุณปณิดา ปานเอียด (แนน) คุณฉัตรวรีย์ เชิดชัยพิพัฒน์ (เตย) คุณเปรมิกา บรรหาร (ฉัตร) และคุณธวัชชัย คีรี (เปิ้ล) มาให้ความรู้ในหัวข้อ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้ภาคีเครือข่าย สสส.ในการสร้างภาวะผู้นำและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการสุขภาพ"  

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น