การสื่อสารต่าง GEN

          เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แสนทวี อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง การสื่อสารต่าง GEN (ต่างวัย ต่างความคิด แต่ไม่ต่างความรู้สึก ทำอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข) จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านทาง google meet

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น