ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข

           ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Health and Safety Training for Managers จากสถาบัน High Speed Training, United Kingdom

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น