การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากรภายนอก ที่ได้เสียสละเวลาให้คำแนะนำใน การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ให้กับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
โดยวิทยากร
คุณอัศวิน กนกนาก
ปัจจุบันทำงาน Safety Health and Environment Manager (BG Container Glass PLC)
คุณบวร มิตรมาก
ปัจจุบันทำงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คุณไตรเทพ ผันประเสริฐ
ปัจจุบันทำงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น