ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

          สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ตามที่หลักสูตร ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 262 AUN-QA Program Asessment  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม  สภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น