การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong

 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะอาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ นิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ Smart and strong ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น