“การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข”


                เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในรายวิชา สธ 302 การบริหารงานสาธารณสุข (PH 302: Public Health Administration) ในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และ วัสดุ คุรุภัณฑ์ในงานสาธารณสุข” ให้กับนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และแขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น