ขยายเวลารับสมัครอบรม เรื่องหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 1

          ขยายเวลารับสมัครอบรม เรื่องหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 ตุลาคม2565
ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom meeting วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)
อัตราค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) พิเศษ : ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับส่วนลด 20% เหลือชำระจำนวน 1,600 บาท
ช่องทางการลงทะเบียน
คลิก
หรือ กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนอบรม ส่งกลับ E-mail : Isareej@g.swu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น