รายวิชา สธ ๒๑๔ สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214:Health Aspects of Aging)

           การเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์ผู้สูงวัยฯ และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุ การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ   เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล อาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา ได้รับเกียรติจาก พว. กนกวรรณ ปรีดาภรณ์ภากร Ying Kanokwan ตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 25 คน ในการศึกษาดูงาน ในรายวิชา สธ ๒๑๔ สุขภาพผู้สูงอายุ (PH 214:Health Aspects of Aging) ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพในศูนย์ผู้สูงวัยฯ และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมสันทนาการกับผู้สูงอายุ การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตลอดจนได้เยี่ยมชมสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในทุกส่วนของศูนย์ ทำให้นิสิตได้เห็นและฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงในครั้งนี้ ตลอดจนฐานสุดท้ายนิสิตได้ฝึกให้สุขศึกษาเป็นกลุ่มในโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ทั้ง 5 กลุ่มคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเก๊าท์ โรคหัวขาดเลือด และโรคระบบทางเดินปัสสาวะ จากการเรียนรู้และทำแผ่นพับในรายวิชาลงสู่การใช้จริงในวันนี้ จึงขอขอบพระคุณพี่ๆในศูนย์ผู้สูงวัยฯ ทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกและเป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น